Výstavba supermarketu Fresh Bukovecká

Supermarket Fresh Bukovecká